PHẬT PHÁP THƯỜNG TRỤ

PHẬT PHÁP THƯỜNG TRỤ
Chân Như
Quốc gia: Niết Bàn
Tiểu sử:

Trang này chỉ cập nhật giáo huấn của Đức Ngài Pháp Không Chân Như. Trong đó bao gồm giáo pháp của chư Phật về chân tướng của vũ trụ nhân sinh, các pháp môn tu hành, và các luật luận ứng dụng để tham khảo.
Các bài có tiêu đề viết IN HOA là giáo pháp. Giáo pháp của Chư Phật với nội dung cốt lõi là giúp cho chúng sinh hiểu rõ về chân tướng của Vũ Trụ Nhân Sinh và hướng dẫn các pháp môn tu hành giải thoát. Khi chúng sinh hiểu rõ về chân tướng của Vũ Trụ Nhân Sinh thì không còn chìm trong mê lầm, bị vô minh che lấp. Từ đó hiểu rõ sự tồn tại nào bị hủy hoại, biến đổi luân hồi, không thanh tịnh và khổ não, bị đau khổ thân xác lẫn tâm hồn, không thể tồn tại với chính Ta vốn có không cấu uế. Từ đó hiểu rõ sự tồn tại nào vĩnh cửu, thường còn cùng với cảnh giới thanh tịnh thường trụ, an vui thường trụ, tồn tại với chính Ta vốn có không cấu uế.
Các bài có tiêu đề viết Hoa là luật luận ứng dụng. Sự vận dụng giáo pháp Chư Phật về chân tướng của vũ trụ nhân sinh phản ánh khoa học thực tại, tri thức thực tại, hiện tượng thực tại để hình thành các luật, các luận ứng dụng vào khoa học và đời sống thực tại. Luật luận ứng dụng không phải là kinh Phật.
Trang tương tự: http://facebook.com/phatphapthuongtru Nơi lưu trữ file word, pdf, video, radio, hình ảnh,..: https://googledrive.com/host/0B39chnnAyT5AY1ZIdnI4N3RJQ28/   Email: phapkhongchannhu@gmail.com 

GIÁO PHÁP CỦA CHƯ PHẬT

Cập nhật giáo huấn của Đức ngài Pháp Không Chân Như về giáo pháp của Chư Phật và các pháp môn tu hành giải thoát khổ đau, giải ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics