Vien CNTT – DHQG Hanoi

Vien CNTT – DHQG Hanoi
Bài giảng Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

MÔI TRƯỜNG : là tập hợp tất cả các thành phần vật chất bao quanh sự vật có khả năng tác động đến sự tồn tại và phát ...

Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu là một tập hợp các bảng dữ liệu có quan hệ với nhau sao cho cấu trúc của chúng cũng như các mối quan ...

Giáo trình của ITI-VNU

TCP/IP là một bộ gao thức (bao gồm nhiều giao thức) hỗ trợ việc truyền thông giữa các máy tính hoặc các thiết bị tương tự trên mạng. ...

Giáo trình Lotus Notes

Giáo trình Hệ thống thông tin tác nghiệp dựa trên nền Lotus Notes

Giáo trình mạng lưới thoát nước

Hoạt động hàng ngày của con người ở các đô thị và điểm dân cư tạo ra nước thải.Nước thải là nguồn ô nhiễm gồm:chất thải sinh lý ...

Giáo trình Microsoft Producer

Giáo trình Microsoft Producer - Viện CNTT - ĐHQG Hà Nội

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics