Đại Học Đà Nẵng

Đại Học Đà Nẵng
Quản trị dự án

Có 4 nhóm yếu tố chính thúc đẩy hình thành quản trị dự án - Kiến thức con người mở rộng nên số ngành nghề sản xuất kinh ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics