Trịnh Hòa Bình

Trịnh Hòa Bình
Vấn đề công bằng và khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện tư hiện nay

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế, tài chính Việt – Pháp, được tài trợ bởi A.D.E.T.E.F, nghiên cứu về: “Hệ thống tài chính và khả ...

Về ứng xử của gia đình nông thôn trong phòng và chữa bệnh qua các khảo sát xã hội học gần đây

Về ứng xử của gia đình nông thôn trong phòng và chữa bệnh qua các khảo sát xã hội học gần đây

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics