Đại Học Thương Mại

Đại Học Thương Mại
Đấu thầu xây lắp

Đấu thầu xây lắp được xem như là một hình thức cạnh tranh đặc thù của các doanh nghiệp xây dựng khi chúng ta tham ra thực hiện ...

Hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở 1 Doanh Nghiệp

Chuyển đổi nền kinh tế cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nước ta ...

Lý luân chung về xuất khẩu trên thế giới

Ngày này xuất khẩu đã trở thành một hoạt động thương mại quan trọng đối với mọi quốc gia cho dù đó là quốc phát triển hay đang ...

Tranh chấp Thương mại và giải quyết tranh chấp thương mại

Trong kinh doanh, tranh chấp tồn tại như một tất yếu: có thể ở dạng tranh chấp hiện tại, cần phải giải quyết hoặc tranh chấp tương lại. ...

Vốn cố định và hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp

Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, các Doanh nghiệp phải tự trang bị cho mình một hệ thống cơ sở vật chất tương ứng với ngành nghề ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics