HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN, HỌC ĐỂ CÓ TRÍ TUỆ VÀ ĐÓ MỚI XỨNG ĐÁNG LÀ MỘT CON NGƯỜI!

Với mười mấy môn học, môn nào cũng yêu cầu học bài, làm bài, đào sâu suy nghĩ, tìm tòi, thời gian đâu để học những thứ khác? ...

các phần mềm học tập

Phần mềm dạy học tin học trung học cơ sơ Phần mềm trong giáo dục

Giải mã hệ mật Vigenere

Hướng dẫn giải mã Vigenere theo hướng lập trình.

Precalculus

Precalculus is intended for college-level Precalculus students. Since Precalculus courses vary from one institution to the next, we have attempted to meet the needs of as broad an ...

Introductory Statistics

Introductory Statistics is intended for the one-semester introduction to statistics course for students who are not mathematics or engineering majors. It focuses on the interpretation of statistical results, ...

Inverses and Radical Functions

In this section, you will:

  • Find the inverse of a polynomial function.
  • Restrict the domain to find the inverse of a polynomial function.

Counting Principles

In this section, you will:

  • Solve counting problems using the Addition Principle.
  • Solve counting problems using the Multiplication Principle.
  • Solve counting problems using permutations ...

Exponential Functions

In this section, you will:

  • Evaluate exponential functions.
  • Find the equation of an exponential function.
  • Use compound interest formulas.
  • Evaluate exponential functions with base e.

Lọc theo
Tất cả ngôn ngữ