Giáo trình

Thủy lực và cấp thoát nước trong nông nghiệp

Science and Technology

Chương I: Giáo trình thủy lực học

Tác giả: Hoàng Đức Liên

Tóm tắt

Phần I: Thủy lực học

Chương 1: Mở đầu

Nội dung

 1. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học, ứng dụng
  1. Đối tượng
  2. Phương pháp nghiên cứu
  3. Ứng dụng
 2. Sơ lược lịch sử phát triển môn học
 3. Một số tính chất cơ lý của chất lỏng
  1. Một số tính chất dẽ nhận biết
  2. Khối lượng riêng và trọng lượng riêng
  3. Tính nén ép và tính giãn nở nhiệt
  4. Tính nhớt
  5. Chất lỏng thực, chất lỏng lý tưởng

Xem chi tiết tại đây

Tập tin đính kèm