Tài liệu

Ánh xạ giữa ngôn ngữ IDL và Java

Science and Technology

Ta thấy, ngôn ngữ IDL không có các điều khiển như do, for, while, if, else. Nó chỉ là ngôn ngữ đặc tả. Java cung cấp cho bạn công cụ dùng để chuyển đổi giữa khai báo IDL và khai báo java.

- Để chuyển từ một lớp giao diện của IDL của Java sang đặc tả IDL dùng lệnh:

Rmic –idl YourObject.class

- Để chuyển từ đặc tả IDL sang một lớp giao diện của IDL của Java dùng lệnh:

idlj YourObject.idl

Ví dụ : Ánh xạ giữa corba và java.

- Đặc tả trong Corbar (Corba IDL):

module {

interface MathLibrary {

long add( in long x, in long y );

string About( in string version );

}};

- Tương ứng với Java :

package Math;

public interface MathLibrary {

int add (int x, int y);

String About(String version);

}

Ngôn ngữ đặc tả trong mô hình Corba gần giống với ngôn ngữ C. Corba đưa ra từ khóa in cho các biến truyền vào theo trị và từ khóa out để lấy trị trả về.

IDL Corba Java
moduleinterfacecontantbooleanchar,wcharoctectstring,wstringshort,unsigned shortlong,unsigned longlong long,unsigned long longfloatdoubleenum,struct,union sequence,arrayexceptionoperation packageinterface,helper class,holder classpublic static finalbooleancharbytejava.lang.Stringshortintlongfloatdoubleclassarrayclassmethod
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự