Tài liệu

Bài 5: Ứng dụng kỹ thuật GIS đánh giá khả năng các cơ cấu cây trồng

MỤC ĐÍCH

 • Sử dụng các phương pháp xử lý của GIS trong đánh giá thích nghi cho cây trồng theo phương pháp yếu tố giới hạn
 • Giúp cho sinh viên áp dụng các khả năng của kỹ thuật GIS trong đánh giá thích nghi

PHƯƠNG PHÁP

Đánh giá khả năng thích nghi các cơ cấu cây trồng dựa theo 3 yếu tố chuẩn đoán sau đây:

 • Đất
 • Độ sâu ngập
 • Mưa

Chọn cơ cấu thích nghi cho kiểu sử dụng cần đánh giá

Mỗi nhóm chọn 1 trong các cơ cấu, nhóm thực tập có thể tự đưa ra cơ cấu cho nhóm mình:

- Lúa 1 vụ

- Lúa 2 vụ

- Lúa 3 vụ

- 1 lúa + 1 màu

- 1 lúa + 1 mía

- 2 lúa + 1 màu

- 2 màu

- 3 màu

- 1 lúa + 1 cá

- 1 lúa + 1 tôm

- Rừng

... ... ... ...

Xây dựng bảng phân cấp các yếu tố thích nghi cho từng kiểu sử dụng cần đánh giá

Sử dụng các yếu tố chuẩn đoán sau: đất, độ sâu ngập, mưa

Bảng 3 : Bảng thích nghi tổng hợp cho cơ cấu cây trồng đã chọn.

S1: Thích nghi cao; S2: Thích nghi trung bình; S3: Thích nghi kém; N: Không thích nghi.

Áp dụng phương pháp giới hạn yếu tố thích nghi để tính được cấp thích nghi tổng hợp cho từng đơn vị bản đồ đất đai.

Thành lập bản đồ thích nghi tổng hợp

Nhập các giá trị đơn vị đất đai và giá trị thích nghi tổng hợp như sau.

 • Chọn Edit\Data entry.
 • Chọn Edit.

Cho ra hộp thoại sau :

 • File type to be edit: kiểu file để edit. Chọn value file.
 • File name: đặt tên file để edit.
 • OK.

Cho ra hộp thoại sau :

 • Data type for the new value file: chọn Interger hoặc Real.
 • OK.

Cho ra hộp thoại mới để nhập những giá trị cần gán.

Tiến hành gán các giá trị thích nghi này cho bản đồ đơn vị đất đai để tạo bản đồ thích nghi cho cơ cấu cây trồng.

 • Cột bên trái: nhập những giá trị cũ cần gán.
 • Cột bên phải nhập những giá trị mới được gán.

Note: mỗi giá trị của 2 cột chỉ cách nhau một khoảng trống Spacebar.

 • Save.
 • Exit.

Gán giá trị thích nghi tổng hợp cho bản đồ đơn vị đất đai

 • Chọn Assign\Data entry.
 • Chọn Assign

Cho ra hộp thoại sau :

 • Feature definition image: Chọn tên file bản đồ cần được gán.
 • Attribute value file: Chọn tên file thuộc tính đã biên tập ở trên.
 • Out put image: nhập tên bản đồ sau khi phân loại lại.

- OK.

Hiển thị bản đồ

+ Chọn Display

+ Chọn Display Launcher P5

+ Chọn Name of file to display: tên bản đồ thích nghi theo tham số.

+ Chọn Legend (chú dẫn)

+ Chọn Qualitative 256 (giá trị màu cần hiển thị)

+ Chọn Scale bar (thanh tỷ lệ)

+ Chọn North arrow (Hướng Bắc)

+ OK

Lưu bản đồ thích nghi cơ cấu cây trồng sang dạng .BMP chuyển sang Paint chỉnh sửa

Khi bản đồ hiển thị trên màn hình

+ Chọn Save Composition

+ Hiển thị hộp hội thoại:

 • Chọn Screem dump map window as BMP files

* File name: gán tên bản đồ

Tính diện tích các cấp thích nghi S1, S2, S3 và N cho theo từng đơn vị hành chánh

Cross Tab 2 bản đồ: Ranh giới hành chánh với bản đồ thích nghi theo tham số.

Thực hiện như sau:

- Chọn Analysis

- Chọn Database Query

- Chọn Cross Tab

Hiển thị hộp hội thoại:

+ First image : nhập bản đồ thứ nhất để chồng lấp.

+ Second image : nhập tên bản đồ thứ hai để chồng lấp.

+ Output image : đặt tên bản đồ sau khi chồng lấp.

+ Chọn Cross Classification Image.

+ OK.

Tính diện tích từng cấp thích nghi theo đơn vị hành chánh.

- Chọn Analysis

- Chọn Database Query

- Chọn Area

Cho ra hội thoại sau

+ Input Image: Chọn tên bản đồ cần tính diện tich.

+ Output Format: Chọn Tabular

+ Calculate area as: Chọn Hectares

+ OK

Xuất hiện bảng diện tích cho từng cấp thích nghi theo đơn vị hành chánh.

Save bảng tính lại và xuất sang Excel để chỉnh sửa.

KẾT QUẢ CẦN PHẢI ĐẠT

 • Thực hiện được phương pháp đánh giá thích nghi theo yếu tố giới hạn bằng sử dụng kỹ thuật GIS.

Tính diện tích thích nghi cho từng cấp.

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự