Tài liệu

Bài tập - Đa thức nội suy

Science and Technology

Bài tập

Bài 1. Bảng sau cho giá trị của hàm y=f(x) đo được tại các điểm tương ứng

Tìm đa thức nội suy Lagrange của y trên đoạn [-1, 4]; Sau đó tính y(3)?

Bài 2. Bảng sau cho giá trị của hàm y=f(x) đo được tại các điểm tương ứng

Tìm đa thức nội suy Lagrange của y trên đoạn [-1, 3]; Sau đó tính y(2)?

Bài 3. Bảng sau cho giá trị của hàm y=f(x) đo được tại các điểm tương ứng

Tìm đa thức nội suy Lagrange của y trên đoạn [-1, 3]; Sau đó tính y(1)?

Bài 4. Giả sử đồ thị hàm y=f(x) đi qua A(-1,5), B(0,3), C(1,2) và D(2,4). Tìm đa thức nội suy Newton của hàm này (đa thức nội suy Lagrange với mốc cách đều). Tính y(1,5)=?

Bài 5. Bảng sau cho giá trị của hàm y=f(x) đo được tại các điểm tương ứng

Tìm đa thức nội suy Newton (đa thức nội suy Lagrange với mốc cách đều) của y trên đoạn [-1, 2]; Sau đó tính y(0,5)=?

Bài 6. Bảng sau cho giá trị của hàm y=f(x) đo được tại các điểm tương ứng

Tìm đa thức nội suy Newton (đa thức nội suy Lagransge với mốc cách đều) của y trên đoạn [1, 4]; Sau đó tính y(3,5)=?

Bài 7. Giả sử đồ thị hàm y=f(x) đi qua A(-1,5), B(0,3), C(1,2) và D(2,4). Tìm đa thức bậc nhất xấp xỉ tốt nhất theo bình phương tối thiểu.

Bài 8. Bảng sau cho giá trị của hàm y=f(x) đo được tại các điểm tương ứng

Tìm đa thức bậc nhất xấp xỉ tốt nhất theo bình phương tối thiểu.

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự