Tài liệu

Bài tập - Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định

Science and Technology

Bài tập

Bài 1. Lập chương trình trong C tính gần đúng đạo hàm cấp 1 và đạo hàm cấp 2 (với đạo hàm cấp 2 trừ 2 điểm biên) tại các mốc tại đó giá trị của hàm đã biết.

Bài 2. Dùng chương trình đã lập được trong Bài 1 hãy tính giá trị đạo hàm cấp 1 và cấp 2, nếu giá trị của hàm được cho trong bảng sau

Bài 3. Dùng chương trình đã lập được trong Bài 1 hãy tính giá trị đạo hàm cấp 1 và cấp 2, nếu giá trị của hàm được cho trong bảng sau

Bài 4. Lập chương trình trong C tính gần đúng tích phân xác định theo phương pháp hình thang và sai số phạm phải.

Bài 5. Áp dụng chương trình đã lập trong Bài 4, tính tích phân sau với h=0.1;

I = 0 1 dx 2x + 2 size 12{I= Int cSub { size 8{0} } cSup { size 8{1} } { { { ital "dx"} over {2x+2} } } } {}

Để sai số <0.0001 thì cần chọn bước h thế nào trong các công thức tính.

Bài 6. Sử dụng chương trình đã lập trong Bài 4 để tính tích phân sau

I = 0 1 e x dx x + 2 size 12{I= Int cSub { size 8{0} } cSup { size 8{1} } { { {e rSup { size 8{x} } ital "dx"} over {x+2} } } } {}

Cần chia đoan [0,1 ] thành bao nhiêu điểm (n=?) để sai số <0.0001

Bài 7 Lập chương trình trong C tính gần đúng tích phân xác định theo phương pháp Simpson và sai số phạm phải.

Bài 8. Áp dụng chương trình đã lập trong Bài 7, tính tích phân sau với h=0.1;

I = 0 1 dx 2x + 2 size 12{I= Int cSub { size 8{0} } cSup { size 8{1} } { { { ital "dx"} over {2x+2} } } } {}

Để sai số <0.0001 thì cần chọn bước h thế nào trong các công thức tính.

Bài 9. Sử dụng chương trình đã lập trong Bài 7 để tính tích phân sau I=01exdxx+2 size 12{I= Int cSub { size 8{0} } cSup { size 8{1} } { { {e rSup { size 8{x} } ital "dx"} over {x+2} } } } {}Cần chia đoan [0,1 ] thành bao nhiêu điểm (n=?) để sai số <0.0001

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự