Tài liệu

Bài thực hành về các thành phần cơ bản và nhập xuất trong C#

Science and Technology

B1:

Viết chương trình nhập x thực và tính y theo công thức :

        y =

Hướng dẫn: Chuyển biểu thức trên về các hàm đã biết, sau đó sử dụng biểu thức điều kiện

Nếu x=2 hoặc x=-2 thì y=0

Nếu x>2 hoặc x<-2 thì y=-e1/3 * ln(- x*x+4)

Nếu x>-2 và x<2 thì y=e1/3 * ln(x*x-4)

B2:

Viết chương trình nhập x thực và tính y theo công thức :

           

Hướng dẫn: Sử dụng biểu thức điều kiện để thực hiện yêu cầu bài toán

B3:

Cho hai số thực c và d tính :

S = sin3cx13+dx22cd(cx13+dx22x1)2+3.14+tg(cx13+dx22x1) size 12{ { {"sin" rSup { size 8{3} } lline ital "cx" rSub { size 8{1} } rSup { size 8{3} } + ital "dx" rSub { size 8{2} } rSup { size 8{2} } - ital "cd" rline } over { sqrt { \( ital "cx" rSub { size 8{1} } rSup { size 8{3} } + ital "dx" rSub { size 8{2} } rSup { size 8{2} } - x rSub { size 8{1} } \) rSup { size 8{2} } +3 "." "14"} } } + ital "tg" \( ital "cx" rSub { size 8{1} } rSup { size 8{3} } + ital "dx" rSub { size 8{2} } rSup { size 8{2} } - x rSub { size 8{1} } \) } {}

Trong đó x1 - nghiệm lớn, x2 - nghiệm bé của phương trình :

x2- 3x - cd size 12{ lline ital "cd" rline } {}=0.

Hướng dẫn: Trước tiên nhập c, d sau đó giải phơng trình bậc hai trên. Nhìn vào phương trình ta thấy phơng trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Tính x1, x2 theo công thức sau đó thế vào biểu thức cần tính

B4:

Cho số thực x. Chỉ được sử dụng các phép toán cộng trừ nhân, hãy tính giá trị của biểu thức:

S= 2x4 - 3x3 + 4x2 - 5x + 6 (không sử dụng quá 4 phép nhân và 4 phép cộng, trừ( tất cả không quá 8 phép toán)).

B5:

Nhập vào họ tên và điểm thi tổng kết của một môn học nào đó(điểm thi của môn học là số nguyên). Sau đó hiện thị họ tên và xếp loại của môn học đó ra màn hình. Biết rằng:

Điểm thi>=9 thì đạt loại xuất sắc

Điểm thi>=8 và <9 thì đạt loại giỏi

Điểm thi>=7 và <8 thì đạt loại khá

Điểm thi>=6 và <7 thì đạt loại trung bình khá

Điểm thi>=5 và <6 thì đạt loại trung bình

Còn lại thì đạt loại kém

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự