Tài liệu

Bài thực hành về kiểu dữ liệu mảng

Science and Technology

B1:Giả sử mảng A đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Viết hàm để kiểm tra xem

phần tử X có trong mảng A hay không?

Hướng dẫn: So sánh x với phần tử ở giữa mảng A[giua]. Nếu x=A[giua] thì dừng (vị trí cần tìm

là chỉ số của phần tử giữa của mảng). Ngược lại, nếu x>A[giua] thì tìm ở đoạn sau của

mảng [giua+1,cuoi], ngược lại thì tìm ở đoạn đầu của mảng [dau,giua-1].

B2: Viết chương trình tìm ma trận chuyển vị của ma trận A.

Hướng dẫn: Dùng mảng 2 chiều để lưu trữ ma trận. Gọi B là ma trận chuyển vị của ma trận A, ta có: Bij = Aji.

B3:Giải phương trình bằng phương pháp chia nhị phân.

Hướng dẫn: Giả sử cần tìm nghiệm của phương trình f(x)=0 trên đoạn [a,b] với y=f(x) đồng biến và đơn trị trên đoạn [a,b]. Ta giải như sau:

Gọi m là trung điểm của đoạn [a,b]. Nếu f(m)*f(a)<0 thì giới hạn đoạn tìm nghiệm

thành [a,m]. Tương tự đối với đoạn [m,b]. Quá trình này lặp lại cho đến khi f(m)<ε,

lức này ta có 1 nghiệm gần đúng là m.

Giả sử f(x) là một đa thức: f(x) = a0 + a1x + a2x2 + ... + anxn

Lúc này, ta có thể dùng mảng một chiều để lưu trữ các hệ số ai của đa thức.

B4 :Viết chương trình nhập vào số tự nhiên N (N lẻ), sau đó điền các số từ 1 đến n2

vào trong một bảng vuông sao cho tổng các hàng ngang, hàng dọc và 2 đường chéo

đều bằng nhau (bảng này được gọi là Ma phương).

Ví dụ: Với N=3 và N=5 ta có

Hướng dẫn:Xuất phát từ ô bên phải của ô nằm giữa. Đi theo hướng đông bắc để điền các số 1, 2, ...

Khi điền số, cần chú ý một số nguyên tắc sau:

- Nếu vượt ra phía ngoài bên phải của bảng thì quay trở lại cột đầu tiên.

- Nếu vượt ra phía ngoài bên trên của bảng thì quay trở lại dòng cuối cùng.

- Nếu số đã điền k chia hết cho N thì số tiếp theo sẽ được viết trên cùng một hàng

với k nhưng cách 1 ô về phía bên phải.

B5 :Viết chương trình nhập vào 2 mảng số nguyên A, B đại diện cho 2 tập hợp

(không thể có 2 phần tử trùng nhau trong một tập hợp). Trong quá trình nhập, phải

kiểm tra: nếu phần tử vừa nhập vào đã có trong mảng thì không bổ sung vào mảng. In

ra màn hình các phần tử là giao của 2 tập hợp A, B.

Hướng dẫn: Duyệt qua tất cả các phần tử

. Nếu
thì viết ai ra màn hình.

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự