Tài liệu

Các mô hình Quản lí

Science and Technology

Các mô hình hệ thống

Giới thiệu

Các yêu cầu của người sử dụng thường được viết bằng ngôn ngữ tự nhiên để những người không có kiến thức về mặt kỹ thuật có thể hiểu được nó. Tuy nhiên, những yêu cầu hệ thống chi tiết phải được mô hình hoá. Mô hình hoá hệ thống giúp cho người phân tích hiểu rõ các chức năng của hệ thống.

Ta có thể sử dụng các mô hình khác nhau để biểu diễn hệ thống từ nhiều khía cạnh khác nhau.

Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một số mô hình hoá hệ thống.

Mục tiêu

- Hiểu được mô hình hoá hệ thống là gì? Và tại sao phải mô hình hoá hệ thống.

- Phân biệt được các mô hình hệ thống.

- Có khả năng lựa chọn và ứng dụng các mô hình hệ thống vào từng trường hợp cụ thể

Mô hình ngữ cảnh

Đặt vấn đề

- Khi xem xét một vấn đề, bao giờ chúng ta cũng muốn có cái nhìn tổng thể về vấn đề đó.

- Mô hình ngữ cảnh cho thấy những thành phần cốt lõi của hệ thống.

Trong quá trình phát hiện và phân tích yêu cầu, chúng ta nên xác định phạm vi hệ thống, tức là phân biệt cái gì là hệ thống và cái gì là môi trường của hệ thống. Điều này sẽ giúp giảm chi phí và thời gian phân tích.

Khi đã xác định phạm vi của hệ thống, hoạt động tiếp theo của quy trình phân tích là định nghĩa ngữ cảnh của hệ thống và sự phụ thuộc giữa hệ thống với môi trường của nó.

Thông thường, mô hình kiến trúc đơn giản của hệ thống sẽ được tạo ra trong bước này.

Ví dụ: mô hình ngữ cảnh của hệ thống ATM

Mô hình kiến trúc mô tả môi trường của hệ thống, nhưng không chỉ ra quan hệ giữa các hệ thống khác nhau trong một môi trường. Vì vậy, người ta thường sử dụng thêm mô hình tiến trình hoặc mô hình luồng dữ liêuh để bổ trợ cho nó.

Mô hình tiến trình biểu diễn tất cả các tiến trình được hệ thống hỗ trợ. Mô hình luồng dữ liệu có thể được sử dụng để biểu diễn các tiến trình và luồng thông tin đi từ tiến trình này tới tiến trình khác.

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự