Tài liệu

Các phương pháp kiểm thử

Science and Technology

Kiểm thử thành phần

Giới thiệu

Kiểm thử thành phần (hay còn gọi là kiểm thử đơn vị) là quy trình kiểm thử các thành phần riêng lẻ trong hệ thống. Đây là một quy trình phát hiện ra các khiếm khuyết. Thành phần được kiểm thử có thể là:

- Chức năng hoặc phương thức của đối tượng.

- Lớp đối tượng với những thuộc tính và phương thức.

- Thành phần kết hợp với các giao diện được định nghĩa trước để truy nhập tới các chức năng của nó.

Mục tiêu

- Nắm được các vấn đề liên quan đến kiểm thử thành phần

- Hai phương pháp kiểm thử thành phần là: kiểm thử lớp đối tượng và kiểm thử giao diện.

- Ghi nhớ các gợi ý khi kiểm thử thành phần

Kiểm thử lớp đối tượng

Kiểm thử lớp đối tượng nhằm kiểm tra mức độ hoàn thiện của lớp, bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các thao tác được gắn với đối tượng.

- Thiết lập và kiểm tra tất cả các thuộc tính của đối tượng.

- Thực nghiệm tất cả các trạng thái có thể của đối tượng

Kỹ thuật thừa kế gây khó khăn cho việc thiết kế kiểm thử lớp đối tượng vì thông tin được kiểm thử không được hạn chế.

Trong quá trình kiểm thử lớp đối tượng, chúng ta cần phải xác định các trường hợp kiểm thử đối với tất cả các phương thức của đối tượng. Đồng thời, sử dụng mô hình trạng thái để xác định chuỗi dịch chuyển trạng thái và chuỗi các sự kiện gây ra sự dịch chuyển đó.

Kiểm thử giao diện

Đặt vấn đề

Mục đích của kiểm thử giao diện là để phát hiện các lỗi của giao diện hoặc những giả thiết không hợp lý về giao diện. Kiểm thử giao diện đặc biệt quan trọng trong phát triển hướng đối tượng khi các đối tượng được định nghĩa bởi các giao diện của nó.

Giao diện gồm các loại sau:

- Giao diện tham số: dữ liệu được truyền từ thủ tục này tới thủ tục khác.

- Giao diện bộ nhớ dùng chung: các thủ tục hoặc hàm sử dụng chung khối bộ nhớ.

- Giao diện thủ tục: hệ thống con chứa một tập các thủ tục để các hệ thống con khác gọi tới.

- Giao diện truyền thông điệp: các hệ thống con yêu cầu các dịch vụ từ những hệ thống con khác.

Các loại lỗi thường xảy ra đối với giao diện bao gồm:

- Lạm dụng giao diện: một thành phần gọi tới các thành phần khác và gây ra lỗi trong khi sử dụng giao diện của nó.

- Không hiểu rõ giao diện: thành phần được gắn với các giả thiết về ứng xử của nó với thành phần được gọi, nhưng thành phần này lại sai.

- Lỗi về thời gian: các thành phần gọi và thành phần được gọi thao tác với tốc độ khác nhau và những dữ liệu cũ lại được truy nhập.

Hướng dẫn kiểm thử thành phần:

- Thiết kế các mẫu thử với những tham số gửi tới thủ tục được gọi có giá trị cận biên.

- Luôn luôn kiểm thử các tham số con trỏ với con trỏ null.

- Thiết kế những mẫu thử sao cho có thể gây ra lỗi trên thành phần.

- Thiết kế kiểm thử áp lực trên các hệ thống truyền thông điệp

- Trong những hệ thống có bộ nhớ làm chung, nên biến đổi thứ tự mà trong đó các thành phần tương tác với nhau.

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự