Tài liệu

Cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm

Science and Technology

Tóm tắt

Xét một hệ nhiệt động bất kỳ, hệ luôn luôn chịu tác động của các nguồn nhiệt bên ngoài và bên trong. Các tác động đó người ta gọi là các nhiễu loạn về nhiệt . Thực tế các hệ nhiệt động chịu tác động của các nhiễu loạn sau :

- Nhiệt tỏa ra từ các nguồn nhiệt bên trong hệ gọi là các nguồn nhiệt toả : ΣQtỏa

- Nhiệt truyền qua kết cấu bao che gọi là nguồn nhiệt thẩm thấu : ΣQtt

Tổng hai thành phần trên gọi là nhiệt thừa

QT = ΣQtỏa + ΣQtt (3-1)

Để duy trì chế độ nhiệt ẩm trong không gian điều hoà , trong kỹ thuật điều hoà không khí nguời ta phải cấp tuần hoàn cho hệ một lượng không khí có lưu lượng L (kg/s) ở trạng thái V(tV, ϕV) nào đó và lấy ra cũng lượng như vậy nhưng ở trạng thái T(tTT). Như vậy lượng không khí này đã lấy đi từ phòng một lượng nhiệt bằng QT. Ta có phương trình cân bằng nhiệt như sau :

QT = Lq.(IT - IV) (3-2)

* Phương trình cân bằng ẩm

Tương tự như trong hệ luôn luôn có các nhiễu loạn về ẩm sau

- Ẩm tỏa ra từ các nguồn bên trong hệ : ΣWtỏa

- Ẩm thẩm thấu qua kết cấu bao che : ΣWtt

Tổng hai thành phần trên gọi là ẩm thừa

WT = ΣWtỏa + ΣWtt (3-3)

Để hệ cân bằng ẩm và có trạng thái không khí trong phòng không đổi T(tT, ϕT) nguời ta phải luôn luôn cung cấp cho hệ một lượng không khí có lưu lượng L (kg/s) ở trạng thái V(tV, ϕV). Như vậy lượng không khí này đã lấy đi từ phòng một lượng ẩm bằng WT. Ta có phương trình cân bằng ẩm như sau :

WT = LW.(dT - dV) (3-4)

* Phương trình cân bằng nồng độ chất độc hại (nếu có)

Để khử các chất độc hại phát sinh ra trong phòng người ta thổi vào phòng lưu lượng gió Lz (kg/s) sao cho :

Gđ = Lz.(zT - zV) , kg/s (3-5)

Gđ : Lưu lượng chất độc hại tỏa ra và thẩm thấu qua kết cấu bao che, kg/s

ZT và Zv : Nồng độ theo khối lượng của chất độc hại của không khí cho phép trong phòng và thổi vào

Nhiệt thừa, ẩm thừa và lượng chất độc toả ra là cơ sở để xác định năng suất của các thiết bị xử lý không khí . Trong phần dưới đây chúng ta xác định hai thông số quan trọng nhất là tổng nhiệt thừa QT và ẩm thừa WT.

Nội dung

 1. Phương trình cân bằng nhiệt
 2. Xác định lượng nhiệt dư thừa QT
  1. Nhiệt do máy móc thiết bị điện tỏa ra Q1
  2. Nhiệt do người tỏa ra Q3
  3. Nhiệt do sản phẩm tỏa ra Q4
  4. Nhiệt tỏa ra từ bề mặt thiết bị nhiệt Q5
  5. Nhiệt do bức xạ mặt trời vào phòng Q6
  6. Nhiệt do không khí vào phòng Q7
  7. Nhiệt truyền qua kết cấu bao che Q8
  8. Tổng lượng nhiệt thừa QT
 3. Xác định lượng ẩm thừa WT
  1. Lượng ẩm do người tỏa ra W1
  2. Lượng ẩm bay hơi từ các sản phẩm W2
  3. Lượng ẩm do bay hơi đoạn nhiệt từ sản phẩm W3
  4. Lượng ẩm do hơi nước nóng mang vào W4
  5. Lượng ẩm thừa WT

Xem chi tiết tại đây

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự