Tài liệu

Đánh giá yêu cầu

Science and Technology

Mục tiêu

- Hiểu rõ tầm quan trọng của việc đánh giá các yêu cầu

- Nắm được phải kiểm tra các yêu cầu ở những khía cạnh nào

- Hiểu được một số kỹ thuật được sử dụng để đánh giá yêu cầu

Đánh giá yêu cầu có liên quan đến việc giải thích các yêu cầu đã được định nghĩa trong hệ thống. Vì chi phí cho việc giải quyết các lỗi có liên quan tới yêu cầu sẽ rất cao cho nên việc đánh giá yêu cầu là vô cùng quan trọng.

Trong quá trình đánh giá yêu cầu, chúng ta phải kiểm tra các yêu cầu ở những khía cạnh sau:

- Hợp lệ: Hệ thống có cung cấp các chức năng mà hỗ trợ tốt nhất cho các yêu cầu của người sử dụng hay không?

- Nhất quán: có yêu cầu nào xung đột nhau hay không?

- Hoàn thiện: tất cả các yêu cầu của khách hàng đã được xác định đầy đủ chưa?

- Hiện thực: các yêu cầu có thể được cài đặt với một ngân sách và công nghệ cho trước?

- Xác thực: các yêu cầu có thể được kiểm tra hay không?

Các kỹ thuật đánh giá yêu cầu sau đây có thể được sử dụng đơn lẻ hoặc hỗn hợp:

- Xem xét lại các yêu cầu: phân tích các yêu cầu một cách hệ thống.

- Mẫu thử: Sử dụng các mô hình hệ thống để kiểm tra các yêu cầu

- Tạo ra các trường hợp kiểm thử

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự