Tài liệu

Hàm và Script file

HÀM VÀ SCRIPT FILES

MỤC TIÊU

Bài thí nghiệm này giúp sinh viên tiếp cận với kỹ thuật lập trình trong Matlab thông qua việc sử dụng các hàm có sẵn, xây dựng các hàm mới dựa trên các cấu trúc if - for - while và tìm hiểu cách xây dựng script files, làm cơ sở cho việc lập trình mô phỏng các hệ thống Viễn thông và Tự động ở các bài sau.

THAM KHẢO

[1]. Nguyễn Hứa Duy Khang, Bài giảng môn CAD, Bộ môn Viễn thông & Tự động hóa, khoa Công nghệ thông tin, Đại học Cần thơ, 2001.

[2]. The Mathworks Inc., Matlab Notebook User’s Guide, 2003.

[3]. Nguyễn Công Định, Phân tích và tổng hợp các hệ thống điều khiển bằng máy tính, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2002.

[4]. Nguyễn Hữu Tình - Lê Tấn Hùng - Phạm Thị Ngọc Yến - Nguyễn Thị Lan Hương, Cơ sở Matlab & ứng dụng, NXB KH và Kỹ thuật, 1999.

[5]. http://www.mines.utah.edu/gg_computer_seminar/matlab/

[6]. http://www.glue.umd.edu/~nsw/ench250/matlab.htm

THỰC HÀNH

Hàm và Script files trong Matlab đều được quản lý dưới dạng các tập tin có phần mở rộng .m, thường được soạn thảo bởi Matlab Editor. Khởi động Matlab Editor bằng một trong các cách sau:

  • Nhấp chuột vào biểu tượng
    trên menu bar của cửa sổ lệnh.
  • File → New → M-file
  • Nhấp vào biểu tượng Matlab Editor trên desktop (nếu có).

Chúng ta lần lượt khảo sát qui cách xây dựng các hàm và script file. Sinh viên đọc và thực hành lần lượt theo các phần sau.

Script files

Tập hợp các dòng lệnh của Matlab được sắp xếp theo một cấu trúc nào đó và lưu thành file có phần mở rộng *.m được gọi là script file (file kịch bản, file chương trình). Ta có thể chạy file này từ cửa sổ lệnh giống hệt như các lệnh của Matlab. Cấu trúc của một script file như sau:

% ------------------------------------------------------------------------------------------ %

Phần viết sau dấu ‘%’ ở đây dùng cho lệnh help

% Thông thường phần này mô tả chức năng, cách sử dụng,

% ví dụ minh họa hay những lưu ý đặc biệt mà tác giả mong muốn trợ

% giúp cho người sử dụng.

% -----------------------------------------------------------------------------------------

[global tênbiến1, tênbiến2,… ] % Khai báo biến toàn cục % (nếu có)

<các câu lệnh> % phần trình bày câu lệnh

1. Hãy khởi động Matlab Editor và tạo một script file có tên bai21.m, với nội dung như sau:

% Doan script file nay hien thi loi chao trong 2s. Sau do

% hien thi logo cua matlab mot cach sinh dong roi thoat

close all

% ---------------------- Tao mot cua so do hoa --------------------------------

figure('Color',[0 0 0],...

'Name','Welcome to Matlab Experiments',...

'NumberTitle','off',...

'MenuBar','none');

% ----------------------- Hien thi loi chao ----------------------------------------

text( 'String','Welcome to MATLAB',...

'Color',[.25 .25 .25],...

'Position',[0.01 .501],...

'Fontsize',32,...

'FontAngle','italic');

text( 'String','Welcome to MATLAB',...

'Color','w',...

'Position',[0 .5],...

'Fontsize',32,...

'FontAngle','italic');

axis off;

pause(2); % dung trong 2 giay

% ---------------------- Hien thi logo cua Matlab ------------------------------

logospin

% ---- Thoat - xoa cac bien trong workspace va dong cua so lai -----

clear

close

% ket thuc script file

Sau khi lưu file này, từ cửa sổ lệnh của Matlab, sinh viên hãy nhập:

>>help bai21

Để thi hành script file vừa soạn, hãy nhập:

>>bai21

2. Soạn thảo script file có tên bai22.m để lập biểu đồ tổng số sinh viên Điện Tử - Tin học tốt nghiệp tại khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Cần thơ từ năm 1996 đến 2001 với dữ liệu như sau:

Năm Kỹ sư Điện tử Kỹ sư Tin học
1996 38 48
1997 33 54
1998 36 120
1999 31 92
2000 60 110
2001 70 131

Nội dung của script file như sau:

%

% Lap bieu do tong so sinh vien Dien tu – Tin hoc tot nghiep tại

% Khoa Cong nghe Thong tin, Dai hoc Can tho, tu 1996-2001

%

svdt=[38 33 36 31 60 70]; % sinh vien Dien tu

svth=[48 54 120 92 110 131]; %sinh vien Tin hoc

nam=1996:2001;

subplot(211), bar(nam,svdt);

title('Sinh vien Dien tu tot nghiep tu 1996-2001');

subplot(212), bar(nam,svth);

title('Sinh vien Tin hoc tot nghiep tu 1996-2001');

Colormap(cool);

%

Thi hành file này từ cửa sổ lệnh. Sinh viên có thể dùng lệnh help bar để biết các thông số của hàm này và hiệu chỉnh (tùy thích) một số chức năng hiển thị của hàm bar trong file bai22.m.

3. Sinh viên hãy tạo một script file có tên bai23.m để vẽ các đồ thị trên hình 2.1.

Sử dụng các hàm xây dựng sẵn

Matlab hổ trợ một thư viện hàm rất phong phú, xây dựng trên các giải thuật nhanh và có độ chính xác cao. Ngoài các hàm cơ bản của Matlab, tập hợp các hàm dùng để giải quyết một ứng dụng chuyên biệt nào đó gọi là Toolbox, ví dụ: Xử lý số tín hiệu (Digital Signal Processing), Điều khiển tự động (Control), Mạng Nơron nhân tạo (Neural networks), …

Sinh viên xem lại giáo trình để biết thêm về các hàm. Ngoài ra, có thể dùng lệnh help để biết chức năng của toolbox và hàm cũng như cách thức sử dụng chúng.

help <ten toolbox> % chuc nang toolbox

>>help control % liet ke ham cua control toolbox

help <ten ham> % chuc nang ham

>>help plot % chuc nang ham plot

Ta có thể tìm kiếm các hàm liên quan bằng cách cung cấp cho hàm lookfor của Matlab một từ khóa:

lookfor <tu khoa tim kiem>

>>lookfor filter % tìm các hàm liên quan đến mạch lọc

(Hình 2.1 – dùng cho câu III.1.3)

1. Hàm [Y I]=max(X) cho biết phần tử lớn nhất của vectơ (mãng) X với chỉ số tương tứng I.

>>help max

>> x=[1 5 9 7 6 4];

>> [y,i]=max(x)

y =

9

i =

3

Nghĩa là phần tử thứ i=3 của vectơ x có giá trị lớn nhất, y=9.

2. Hàm Y=exp(X), tính eX, kết quả trả về cho Y.

>>help exp

>>x=0:0.05:1;

>>y=exp(x);

>>stem(x,y) % giong ham plot nhung ve cho tin hieu roi rac

3. Giả sử ta muốn điều chế biên độ sóng mang được truyền hai băng cạnh (Double sideband transmission carrier Amplitude Modulation) với:

  • Tín hiệu điều chế X=0.2*sin(2*pi*t) với t:0:0.01:10
  • Tần số sóng mang fc=620KHz

Sinh viên hãy tìm hàm thích hợp và vẽ tín hiệu thu được sau khi điều chế, có dạng như hình 2.2:

Hình 2.2 – Tín hiệu thu được sau khi điều chế biên độ

Xây dựng hàm

Việc xây dựng hàm cũng được thực hiện tương tự như script file. Tuy nhiên, đối với hàm ta cần quan tâm đến các tham số truyền cho hàm và các kết quả trả về sau khi thực hiện. Có 3 điểm cần lưu ý:

  • Tên hàm phải được đặt trùng với tên file lưu trữ.
  • Phải có từ khóa function ở dòng đầu tiên.
  • Trong một hàm có thể xây dựng nhiều hàm con (điều này không có trong script file). Kết thúc hàm con phải có từ khóa end (điều này không cần trong hàm ‘cha’).

Qui cách xây dựng hàm được mô tả như sau:

function [out1,out2,…]= tenham (in1,in2,…)

% ---------------------------------------------------------------------------------------

% Phần này sẽ hiển thị khi người sử dụng dùng lệnh help tenham

% ----------------------------------------------------------------------------------------

[global <tênbiến1, tênbiến2, …>] %khai báo biến toàn cục (nếu có)

<Các câu lệnh thực hiện hàm>

out1=kết quả1 %kết quả trả về của hàm

out2=kết quả2

% Các hàm con (nếu có)

[ function [subout1,subout2,…]= tenhamcon (subin1,subin2,…)

<Các câu lệnh của hàm con>

end ] %từ khóa end khong can doi voi Matlab Version 6.x

1. Xây dựng hàm gptb2 để giải phương trình bậc hai ax2+bx+c=0. Nội dung hàm như sau:

function [x1,x2]=gptb2(a,b,c)

% Giai phuong trinh bac hai ax^2+bx+c=0

% [x1,x2]=gptb2(a,b,c)

% Trong do: x1,x2 nghiem thuc hoac phuc

% a,b,c la 3 he so cua phuong trinh

%

% Vi du: [x1,x2]=gptb2(1,-3,2)

%

% Copyright 2003 Nguyen Chi Ngon TcAD - CIT - Cantho University

% Email: ncngon@cit.ctu.edu.vn

if nargin<3

error('Vui long nhap du 3 he so cua phuong trinh')

elseif a==0

x1=-c/b;

x2=[];

else

D = b^ 2 - 4*a*c;

x1 = (-b+sqrt(D))/(2*a);

x2 = (-b-sqrt(D))/(2*a);

end

Sau khi lưu file này với tên gptb2.m, sinh viên thử kiểm chứng kết quả:

>>help gptb2

>>[x1,x2]=gptb2(1,6,-7)

>>[x1,x2]=gptb2(2,7,14)

>>[x1,x2]=gptb2(0,4,3)

>>[x1,x2]=gptb2(1,6)

 Cho biết ý nghĩa của từ khóa nargin?

 Sinh viên hãy viết lại hàm này để kết quả chỉ trả về nghiệm số thực.

2. Xây dựng hàm vdcongdb(a,m,method) để vẽ một số đường cong đặc biệt trong hệ tọa độ cực, với a là bán kính và m là số đường cong vẽ trên cùng trục tọa độ. Trường hợp này hàm không trả về giá trị nên ta không cần biến ngõ ra.

Tuỳ theo giá trị của tham số ‘method’ mà ta vẽ đồ thị tương ứng:

Nếu method = ’Becnulli’: Vẽ đường Lemniscat Becnulli: r=a2cos size 12{r=a sqrt { lline 2"cos"2θ rline } } {}

Nếu method = ’Astroit’: Vẽ đường Astroit: r=a1sin4 size 12{r=a sqrt { lline 1 - { {"sin"3θ} over {4} } rline } } {}

Nếu method = ‘Xoanoc’: Vẽ đường xoắn ốc: r=cosθ+1 size 12{r="cos"θ+1} {}

Nội dung hàm như sau:

function vdcongdb(a,m,method)

% Ve duong cong trong toa do cuc: vdcongdb(a,m,method)

% method = 'Becnulli' - Ve duong Lemniscat Becnulli:

% r=a*sqrt(abs(2*cos(2*theta)))

% 'Astroit' - Ve duong Astroit:

% r=a*sqrt(abs(1-sin(3*theta)/4))

% 'Xoanoc' - Ve duong xoan oc:

% r=a*cos(theta)+1

% Voi: a-ban kinh; m-so duong cong ve tren cung he truc

% Vi du: vdcongdb(0.5, 4, 'Becnulli')

%

% Copyright 2003 Nguyen Chi Ngon, TcAD - CIT - CTU

% Email: ncngon@cit.ctu.edu.vn

if nargin<3

error('Vui long nhap du 3 thong so cua ham')

else

theta=0:0.01:2*pi; method=upper(method);

switch method

case 'BECNULLI'

r=a*sqrt(abs(2*cos(2*theta)));

case 'ASTROIT'

r=a*sqrt(abs(1-sin(3*theta)/4));

case 'XOANOC'

r=a*cos(theta)+1;

otherwise

error('Chon: ''Becnuli'', ''Aristod'' hoac ''Xoanoc''')

end % end of switch

% ve do thi

close all; figure('Color','w');

for k=1:m

hold on

r1=r*k;

mau=[rand(1,1) rand(1,1) rand(1,1)];

h=polar(theta,r1);

set(h,'color',mau,'LineWidth',2);

axis equal;

end % end of for

hold off;

axis off

end % end of if

Sinh viên hãy kiểm chứng lại hoạt động của hàm, ví dụ:

>>help vdcongdb

>>vdcongdb(1,5,’Becnulli’)

>>vdcongdb(1,5,’ Astroit’)

>>vdcongdb(1,5,’Xoanoc’)

>> vdcongdb(1,5,’saikieu’)

>> vdcongdb(5,’becnulli’)

>> ….

3. Xây dựng hàm dudoan() để dự đoán kết quả sau mỗi lần tung một xúc xắc đồng nhất, 6 mặt. Nội dung hàm như sau:

function dudoan()

% Du doan ket qua sau moi lan tung ngau nhien mot xuc xac 6 mat

% Chuong trinh lap lai cho den khi nguoi su dung khong doan tiep

%

% Copyright 2003, Nguyen Chi Ngon TcAD - CIT, Cantho University

% Email: ncngon@ctu.edu.vn

tiep = 'y'; sai=0; dung=0;

disp('Chao mung ban den voi Casino nay!')

while(lower(tiep)=='y')

doan=input('Moi ban du doan ket qua (1-6):');

kqua=tungxx;

if (doan ~= kqua)

disp('Xin loi, ban da doan sai!')

sai=sai+1;

else

disp('Xin chuc mung!')

dung=dung+1;

end

tiep=input('Ban muon choi tiep(''y''/''n''):');

end

disp(['Dung ' num2str(dung) ' trong tong so ' num2str(sai+dung) ' lan doan'])

% subfunction --------------

function mat = tungxx()

mat=floor(6*rand(1,1))+1;

% end

Sinh viên thử sử dụng hàm này và cho biết sự khác nhau giữa script file và hàm không có tham số vào.

TỰ CHỌN

1. Viết chương trình tìm nghiệm thực của phương trình bậc 2.

2. Viết chương trình in tam giác Pascal n dòng trong màn hình đồ họa với n được nhập từ bàn phím.

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự