Tài liệu

Lập kế hoạch quản lý yêu cầu

Science and Technology

Kế hoạch

Mục tiêu

- Nắm rõ quy trình quản lý yêu cầu

- Khi yêu cầu thay đổi, cần phải biết thực hiện những thao tác gì.

Quản lý yêu cầu là quy trình quản lý sự thay đổi của các yêu cầu trong quá trình phát hiện yêu cầu và phát triển hệ thống.

Các yêu cầu thường không đầy đủ và không đồng nhất. Đó là do một số nguyên nhân sau:

- Những yêu cầu mới xuất hiện trong quy trình khi các yêu cầu nghiệp vụ thay đổi và khi chúng ta có hiểu biết sâu hơn về hệ thống sẽ xây dựng.

- Ở các khung nhìn khác nhau sẽ có các yêu cầu khác nhau và do đó thường xuất hiện các mâu thuẫn.

- Thứ tự ưu tiên từ các khung nhìn khác nhau cung thay đổi trong suốt quá trình phát triển hệ thống.

- Môi trường nghiệp vụ và môi trương kỹ thuật của hệ thống cũng thay đổi trong có trình xây dựng.

Các yêu cầu lâu dài là những yêu cầu ổn định kế thừa từ những hành động chính của khách hàng. Và nó có thể kế thừa từ nhiều mô hình miền ứng dụng khác.

Các yêu cầu thay đổi là những yêu cầu dễ bị thay đổi trong quá trình xây dựng hoặc khi hệ thống được đưa vào sử dụng.

Quy trình lập kế hoạch quản lý yêu cầu:

- Xác định yêu cầu: cách xác định từng yêu cầu

- Quản lý thay đổi: xác định các hoạt động tiếp theo khi yêu cầu thay đổi.

- Các chính sách tìm vết: lượng thông tin về mối quan hệ giữa các yêu cầu cần phải được lưu giữ. Thông thường, nó đề cập tới quan hệ giữa tài nguyên và bản thiết kế hệ thống.

* Tìm vết nguồn: là những liên kết từ các yêu cầu tới stakeholder đưa ra những yêu cầu đó.

* Tìm vết yêu cầu: là mối liên hệ giữa các yêu cầu độc lập nhau.

* Tìm vết thiết kế: là những liên kết từ yêu cầu cho tới thiết kế.

- Hỗ trợ CASE tool: sử dụng các công cụ để hỗ trợ quản lý yêu cầu thay đổi. CASE tool thường hỗ trợ những chức năng như:

* Lưu trữ yêu cầu: các yêu cầu được quản lý một cách bảo mật và được lưu trong kho dữ liệu.

* Quản lý thay đổi: quy trình quản lý thay đổi là quy trình luồng công việc mà các trạng thái có thể được định nghĩa và luồng thông tin giữa các trạng thái là tự động.

* Quản lý vết - tự động tìm kiếm mối liên kết giữa các yêu cầu.

Chúng ta nên áp dụng tất cả các khả năng thay đổi có thể cho tất cả các yêu cầu. Các pha chính của hoạt động này bao gồm:

- Phân tích vấn đề và đặc tả thay đổi: thảo luận về các vấn đề yêu cầu và những thay đổi có thể xảy ra.

- Phân tích thay đổi và chi phí: Đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi trên các yêu cầu khác.

- Cài đặt thay đổi: Điều chỉnh tài liệu của các yêu cầu và những tài liệu khác để phản ánh sự thay đổi đó.

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự