Tài liệu

Virus macro

Science and Technology

Các macro

Macro là chương trình được viết bằng ngôn ngữ VBA.

Đặc điểm virus macro

Cần được kích hoạt bởi chương trình chủ.

Phân tích một ví dụ virus macro lây nhiễm tệp DOC

Ví dụ :Virus Melissa.

Các bước hoạt động của virus Melissa

Phòng chống virus macro

  • Cài đặt các chương trình anti-virus
  • Không đặt chế độ chạy tự động các macro
  • Không mở email lạ…
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự