ThS. Hà Phước Hùng

ThS. Hà Phước Hùng
GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT KHAI THÁC 1

Nội dung bao gồm các nguyên lý tính toán, nghề lưới kéo và kỹ thuật khai thác lưới kéo, các loại ngư cụ cố định.

Lưới tấm và Công nghệ chế tạo Lưới

Phần này trình bày về lưới tấm và công nghệ chế tạo lưới

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics