TS. Nguyễn Văn Chiển

TS. Nguyễn Văn Chiển
Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp

Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp.

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics