Tài liệu

Các hình thức đấu thầu trong nước

Social Sciences

Theo Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ thì hiện nay trong nước có các hình thức đấu thầu sau:

Đấu thầu rộng rãi:

Đấu thầu rộng rãi là hình thức đấu thầu không hạn chế số lượng nhà thầu tham gia

Đặc điểm mang tính công khai và tính cạnh tranh cao.

Chủ đầu tư phải thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu 10 ngày trước khi phát hành hồ sơ mời thầu và ghi rõ điều kiện, thời gian dự thầu để các nhà thầu được biết và có thể tham ra. Quá trình xét thầu được thực hiện công khai bình đẳng. Nhà thầu nào có giá thầu hợp lý thuộc phạm vi giá của chủ đầu tư dự kiến (giá trần) và thoả mãn được các điều kiện mà chủ đầu tư đề ra thì nhà thầu đó trúng thầu.

Hình thức này được gọi là không thành công khi không có người dự thầu hoặc không có Nhà thầu nào đưa ra các điều kiện chấp nhận được, khi đó sẽ tổ chức mở thầu lại. Đối với các gói thầu lớn, phức tạp về công nghệ và kỹ thuật, Chủ đầu tư phải tiến hành sơ tuyển để lựa chọn Nhà thầu có đủ tư cách, năng lực tham ra dự thầu.

Đấu thầu rộng rãi là hình thức chủ yếu được áp dụng trong đấu thầu

Đấu thầu hạn chế:

Đây là hình thức đấu thầu mà bên mời thầu chỉ mời một số nhà thầu (tối thiểu là 5) có đủ năng lực tham dự. Thông thường đó là khả năng về tài chính, chuyên môn của Nhà thầu phù hợp với yêu cầu của công trình. Danh sách nhà thầu tham dự phải được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền chấp thuận. Hình thức này chỉ được xem xét áp dụng khi có một trong các điều kiện sau:

* Chỉ có một số nhà thầu có khả năng đáp ứng được yêu cầu của gói thầu;

* Các nguồn vốn sử dụng yêu cầu phải tiến hành đấu thầu hạn chế;

* Do tình hình cụ thể của gói thầu mà việc đấu thầu hạn chế có lợi thế.

Việc xét thầu và công nhận trúng thầu giống như hình thức đấu thầu rộng rãi.

Chỉ định thầu:

Chỉ định thầu là hình thức chọn trực tiếp nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu để thương thảo hợp đồng.

Đây là hình thức đặc biệt được áp dụng theo quy định của Điều lệ Quản lý quản lý đầu tư và xây dựng đối với các gói thầu sử dụng vốn Nhà nước được phép chỉ định thầu. Hình thức này có thể tiến hành mời thầu giống đấu thầu rộng rãi hay hạn chế. Tuy nhiên, bên mời thầu chỉ thương thảo hợp đồng với một nhà thầu do người có thẩm quyền quyết định đầu tư chỉ định, nếu không đạt được yêu cầu mới thương thảo với nhà thầu khác. Về nội dung và hình thức tổ chức cũng như hình thức đấu thầu hạn chế nhưng khác ở chỗ không yêu cầu Nhà thầu phải nộp tiền bảo lãnh dự thầu và khi mở thầu không nhất thiết sự có mặt của đơn vị dự chọn thầu.

Hình thức này chỉ được áp dụng trong các trường hợp đặc biệt sau:

* Trường hợp bất khả kháng do thiên tai địch hoạ, được phép chỉ định ngay cho đơn vị có đủ năng lực để thực hiện công việc kịp thời. Sau đó phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nội dung chỉ định thầu để xem xét phê duyệt;

* Gói thầu có tính chất nghiên cứu thử nghiệm, bí mật quốc gia, bí mật an ninh, bí mật quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

* Gói thầu đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài trợ vốn và các cơ quan có liên quan.

Trong báo cáo đề nghị chỉ định thầu phải xác định rõ ba nội dung sau:

- Lý do chỉ định thầu;

- Kinh nghiệm và năng lực về mặt kỹ thuật, tài chính của nhà thầu được chỉ định thầu;

- Giá trị và khối lượng đã được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ cho chỉ định thầu;

Khi thực hiện quá trình đấu thầu một dự án do chủ đầu tư đưa ra thìcác DNXD thường thực hiện một số loại hình thức hợp đồng bằng văn bản (thường gọi là các hợp đồng). Một hợp đồng thường là một hiệp định thương mại tự nguyện có giá trị pháp lý được lập giữa hai bên ký kết mà nhờ đó lợi ích của bên này được đảm bảo bằng hoạt động của bên kia.

Căn cứ vào thời hạn và tính chất của gói thầu được quy định trong kế hoạch đấu thầu có hai loại hợp đồng chính được dùng trong việc xây lắp, đó là hợp đồng giá cố định và hợp đồng điều chỉnh giá.

*. Các hợp đồng giá cố định.

Hợp đồng này đòi hỏi Nhà thầu tiến hành và hoàn thiện công trình đặt ra trong dự án với tổng số tiền được tính sẵn cho tất cả các công việc và đã được ước tính phù hợp với các nội dung công việc khác nhau cấu thành công trình. Trường hợp có những phát sinh ngoài hợp đồng nhưng không do nhà thầu gây ra không thể dự đoán trong khi đấu thầu thì toàn bộ số tiền cuối cùng phải trả theo giá cố định sẽ không được rõ cho tới khi công trình hoàn thành. Vì thế khái niệm "giá cố định" được hiểu là giá cả của các công việc ở vào thời điểm đấu thầu.

*. Hợp đồng có điều chỉnh giá

Hợp đồng có điều chỉnh giá là hợp đồng áp dụng cho những gói thầu mà tại thời điểm ký kết hợp đồng không đủ điều kiện xác định chính xác về số lượng và khối lượng hoặc có biến động lớn về giá cả do chính sách của Nhà nước thay đổi và hợp đồng có thời gian thực hiện trên 12 tháng. Việc điều chỉnh giá trị hợp đồng chỉ được thực hiện khi:

+ Trong hồ sơ mời thầu được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt có quy định cụ thể điều kiện, giới hạn các phần việc hoặc hạng mục được điều chỉnh và công thức điều chỉnh giá.

+ Được các bên liên quan xác nhận, được người có thẩm quyền cho phép, áp dụng trong các trường hợp:

- Khi có những khối lượng, số lượng phát sinh (tăng hoặc giảm) không phải do nhà thầu gây ra;

- Khi có sự biến động về giá do chính sách của nhà nước thay đổi đối với các yếu tố nhân công, nguyên vật liệu và thiết bị của những hợp đồng có điều chỉnh giá với thời gian thực hiện trên 12 tháng. Trượt giá chỉ được tính từ tháng thứ 13 kể từ thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng.

+ Giá trị của hợp đồng sau khi điều chỉnh không được vượt tổng dự toán, dự toán hoặc giá gói thầu xác định trong kế hoạch đấu thầu đã được duyệt. Tổng giá trị điều chỉnh và giá trị các hợp đồng thuộc dự án không được vượt tổng mức đầu tư được duyệt.

Nội dung phương pháp đấu thầu trong nước.

Điều kiện của bên tham ra dự thầu trong nước:

Các đơn vị xây lắp đều có thể tham ra dự sơ tuyển đấu thầu khi có đủ các điều kiện cơ bản sau:

- Phải có giấy phép kinh doanh và giấy phép hành nghề xây dựng theo đúng với loại công việc của công trình đấu thầu. Đúng phạm vi hoạt động được cấp có thẩm quyền cấp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Điều kiện này nhằm đảm bảo Nhà thầu là một tổ chức kinh doanh hợp pháp.

- Phải có đủ năng lực về trình độ chuyên môn, tài chính, nhân công,... đáp ứng được các yêu cầu đặt ra trong hồ sơ mời thầu.

- Một tổ chức tham ra đấu thầu chỉ được phép gửi một đơn vị dự thầu trong một công trình đấu thầu nếu đơn vị chọn qua vòng sơ tuyển. Nếu có sự liên danh để dự thầu thì phải cử một đại diện, đơn vị đại diện phải có 40% vốn của liên danh và phải kê khai rõ các đơn vị liên danh. Tất nhiên, đơn vị liên danh cũng phải có đủ các điều kiện trên và cùng chịu trách nhiệm về việc thực hiện hợp đồng xây lắp với chủ đầu tư nếu trúng thầu. Giữa các đơn vị liên danh phải có hợp đồng liên danh và phải có hợp đồng kinh tế phân định rõ ràng trách nhiệm và quyền lợi của từng đơn vị.

Bên cạnh đó, nhà thầu chính phải chuẩn bị toàn bộ hồ sơ sau khi tham khảo và tìm hiểu kỹ các yếu tố có liên quan đến công trình gửi đến chủ đầu tư.

Bên mời thầu không được tham ra với tư cách là Nhà thầu đối với các gói thầu do mình tổ chức

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự