Tài liệu

Hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp

Social Sciences

Khái niệm về hiệu quả kinh tế và hiệu quả kinh doanh.

Hiệu quả là khái niệm dùng để chỉ mối quan hệ giữa kết quả thực hiện các mục tiêu hoạt động của chủ thể và chi phí mà chủ thể bỏ ra để có kết quả đó trong những điều kiện nhất định.

Hiệu quả kinh doanh: Còn gọi là hiệu quả Doanh nghiệp, là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng nguồn lực của Doanh nghiệp để đạt được kết quả cao nhất trong quá trình sản xuất kinh doanh với chi phí thấp nhất. Hiệu quả kinh doanh phản ánh mối quan hệ giữa lợi ích kinh tế mà Doanh nghiệp nhận được và chi phí mà Doanh nghiệp bỏ ra để có được lợi ích kinh tế. Ta thấy.

Hiệu quả kinh doanh = kết quả đầu ra - Yếu tố đầu vào (hiệu quả tuyệt đối)

Hoặc

Hiệu quả kinh doanh = (Yếu tố đầu vào; Kết quả đầu ra) _ (Hiệu quả tương đối)

Một cách chung, kết quả đầu ra mà chủ thể nhận được theo hướng mục tiêu kinh doanh càng lớn hơn đầu vào (chi phí bỏ ra) bao nhiêu thì càng có lợi bấy nhiêu.

Hiệu quả sử dụng vốn cố định.

Như đã nói: tài sản cố định là hình thái vật chất của vốn cố định. Do đó khi đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định người ta thường xem xét thông qua hiệu quả sử dụng tài sản cố định.

Xuất phát từ việc coi tài sản cố định là một yếu tố đầu vào của Doanh nghiệp ta sẽ tiến hành đánh giá bằng việc so sánh nó với các kết quả thu được trong chu kỳ kinh doanh.

Có những chỉ tiêu biểu đạt hiệu quả sử dụng tài sản cố định (vốn cố định) như sau:

Chỉ tiêu 1: Sức sản xuất của tài sản cố định.

Công thức tính:

Sức sản xuất của TSCĐ = _ eq \f (Tổng doanh thu năm; Nguyên giá TSCĐ sử dụng b/quân năm) _

ý nghĩa: chỉ tiêu này phản ánh một đồng giá trị bình quân TSCĐ bỏ ra kinh doanh đem lại bao nhiêu đồng doanh thu.

Chỉ tiêu 2: Suất hao phí của tài sản cố định.

Công thức tính:

Suất hao phí của TSCĐ = _ eq \f (Nguyên giá TSCĐ sử dụng b/quân năm; Tổng doanh thu năm) _

ý nghĩa: Chỉ tiêu này cho thấy để có một đồng doanh thu thì cần bỏ vào sản xuất kinh doanh bao nhiêu đồng nguyên giá tài sản cố định.

Chỉ tiêu 3: Sức sinh lợi của tài sản cố định

Công thức tính:

Sức sinh lợi của TSCĐ = _ eq \f (Lợi nhuận trong năm;Nguyên giá TSCĐ sử dụng b/quân năm) _

ý nghĩa: Chỉ tiêu sức sinh lợi của tài sản cố định cho biết một đồng nguyên giá bình quân TSCĐ sử dụng trong năm đem lại mấy đồng lợi nhuận.

Chỉ tiêu 4: Hiệu quả sử dụng vốn cố định..

Công thức tính:

Hiệu quả sử dụng vốn cố định = _ eq \f (Tổng doanh thu hoặc lợi nhuận năm; Vốn cố định bình quân trong năm) _

ý nghĩa: Chỉ tiêu này cho thấy để có một đồng doanh thu hoặc lợi nhuận Doanh nghiệp phải bỏ vào sản xuất kinh doanh bao nhiêu đồng vốn cố định.

Sau khi đã tính được các chỉ tiêu nêu trên, người ta tiến hành so sánh chúng giữa các năm với nhau để thấy vốn cố định (hoặc TSCĐ) sử dụng có hiệu quả hay không. Người ta cũng có thể so sánh giữa các Doanh nghiệp trong cùng một ngành, một lĩnh vực để xem xét khả năng cạnh tranh, tình trạng sử dụng và quản lý kinh doanh có hiệu quả hay không.

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự