Tài liệu

LỆNH CÓ CẤU TRÚC

Mathematics and Statistics

LỆNH CÓ CẤU TRÚC

LỆNH CẤU TRÚC RẼ NHÁNH

Dạng Không Đầy Đủ

Cú pháp: IF<Điều kiện> THEN <Công việc>;

Nếu điều kiện là đúng thì thực hiện công việc (ngược lại là điều kiện sai thì không thực thi công việc).

Lưu đồ cú pháp (hình bên)

Ví dụ:

Var a,b: Integer;

Begin

Write( ‘Nhập a: ’); Readln(a);

Write( ‘Nhập b: ‘); Readln(b);

If b <> 0 then

Write( ‘Thương hai số vừa nhập: ’,a/b:5:2);

Readln;

End.

Dạng Đầy Đủ

Cú pháp: IF <Điều kiện> THEN <Công việc 1> ELSE <Công việc 2>;

Nếu điều kiện là đúng thì thực hiện công việc 1, ngược lại là điều kiện sai thì thực thi công việc 2. Chú ý trước ELSE không có dấu ; (chấm phẩy).

Ví dụ:

Var a,b: Integer;

Begin

Write( ‘Nhập a: ’); Readln(a);

Write( ‘Nhập b: ‘); Readln(b);

If b<>0 then

Write( ‘Thương hai số vừa nhập: ’,a/b:5:2);

Else

Write( ‘Không thể chia cho 0’ );

Readln;

End.

LỆNH CẤU TRÚC LỰA CHỌN

Dạng Không Đầy Đủ

Ý nghĩa: Trước hết kiểm tra giá trị của biến có bằng một trong các hằng 1a, 1b,…, 1x hay không. Nếu đúng thì thực hiện công việc 1, rồi kết thúc lệnh (thực hiện tiếp các lệnh sau END; nếu có). Nếu không, thì kiểm tra giá trị của biến có bằng một trong các hằng 2a, 2b,…, 2x hay không. Nếu đúng thì thực hiện công việc 2, rồi kết thúc lệnh (thực hiện tiếp các lệnh sau END). Nếu không thì cứ tiếp tục kiểm tra như vậy. Nếu giá trị của biến không bằng bất cứ hằng nào từ 1a đến nx thì câu lệnh CASE kết thúc mà không làm gì cả.

Ví dụ: Viết chương trình nhập vào một tháng, sau đó in lên màn hình tháng đó có bao nhiêu ngày.

Var T: Integer;

Begin

Write( ‘Nhập vào một tháng: ’); Readln(T);

CASE T OF

1, 3, 5, 7, 8, 10, 12: Write( ‘Tháng có 31 ngày.’);

4, 6, 9, 11: Write( ‘Tháng có 30 ngày.’);

2: Write( ‘Tháng có 28 (nhuần 29) ngày.’);

End;

Readln;

End.

Dạng Đầy Đủ

Ý nghĩa: Khác dạng không đầy đủ ở chỗ nếu giá trị của biến không bằng bất cứ hằng nào từ 1a đến nx thì câu lệnh CASE sẽ thực thi công việc N+1.

Ví dụ: Viết chương trình nhập vào một tháng, sau đó in lên màn hình tháng đó có bao nhiêu ngày.

Var T: Integer;

Begin

Write( ‘Nhập vào một tháng: ’); Readln(T);

CASE T OF

1, 3, 5, 7, 8, 10, 12: Write( ‘Tháng có 31 ngày.’ );

4, 6, 9, 11: Write( ‘Tháng có 30 ngày.’ ); 2: Write( ‘Tháng có 28 (năm nhuần 29) ngày.’ );

ELSE

Write( ‘Tháng sai. Phải nhập số từ 1 đến 12.’ );

End;

Readln;

End.

Chú ý: Biến sau từ khoá CASE phải là biến đếm được.

CÁC LỆNH VÒNG LẶP

Lệnh Lặp Với Số Lần Xác Định

Dạng 1

Ý nghĩa các bước thực hiện như sau:

  • Bước 1: Kiểm tra giá trị đầu có <= (nhỏ hơn hoặc bằng) giá trị cuối hay không. Nếu đúng thì gán giá trị đầu cho biến và thực thi công việc.
  • Bước 2: Kiểm tra giá trị biến <> (khác) giá trị cuối hay không. Nếu đúng thì tăng thêm biến một đơn vị (biến:=SUCC(biến)) rồi thực hiện công việc.
  • Lập lại bước 2, cho đến khi giá trị biến bằng giá trị cuối thì kết thúc câu lệnh.

Chú ý: Biến sau từ khoá FOR phải là biến đếm được và giá trị đầu phải <= giá trị cuối. Trong các lệnh của công việc không nên có các lệnh làm thay đổi giá trị của biến đếm. Vòng lặp kết thúc, giá trị biến là giá trị cuối.

Ví dụ: Để in lên màn hình dãy số từ 1, 2, 3, …, n ta có thể làm như sau:

Var i, n: Integer;

Begin

Write( ‘Nhập vào một số: ’); Readln(n);

Wrtieln( ‘Dưới đây là dãy số từ 1 đến số bạn vừa nhập’ );

For i := 1 To n Do

Write(‘ ’ , i);

Readln;

End.

Dạng 2

Ý nghĩa tương tự như dạng 1, nhưng sau mỗi lần lặp thì biến giảm đi một đơn vị (biến:=PRED(biến)) .

Ví dụ: Liệt kê các số nguyên dương là ước số của một số cho trước.

Var i, n: Integer;

Begin

Write( ‘Nhập vào một số: ’); Readln(n);

Wrtieln( ‘Dưới đây liệt kê các ước số của số bạn vừa nhập’ );

For i := n Downto 1 Do

If n Mod i = 0 Then

Write(‘ ’ , i);

Readln;

End.

Mở rộng vấn đề:

Không giống với các ngôn ngữ khác, Pascal không kiểm tra (biến>cuối) trong câu lệnh FOR … TO … DO để kết thúc vòng lặp mà là kiểm tra (biến=cuối) để thực hiện lần lặp cuối cùng. Vì lẽ đó việc can thiệp vào biến đếm có thể gây ra sự cố “vòng lặp vô tận”. Ví dụ sau đây cho thấy rõ điều đó:

Program LapVoTan;

USES CRT, DOS;

Var Bien:byte; CtrlBreak: Boolean;

BEGIN

GetCBreak(CtrlBreak);

IF (CtrlBreak=FALSE) THEN CtrlBreak:=not CtrlBreak;

SetCBreak(CtrlBreak);

Writeln(‘ Phai go CTRL-Break moi cham dut dược!’);

For bien:=240 to 250 do

Begin

IF (bien=245) THEN bien:=252;

Writeln(‘Gia tri hien nay cua bien la: ‘, bien,#7);

Delay(100);

End;

END.

Giải thích:

  • Thủ tục GetCBreak(Bien:Boolean) và thủ tục SetCBreak(Bien:Boolean) thuộc Unit DOS và thủ tục Delay(Num:Word) thuộc Unit CRT nên phải khai báo “USES DOS, CRT;”
  • Thủ tục GetCBreak(CtrlBreak) kiểm tra tình trạng cài đặt CTRL+BREAK hiện tại và trả về tình trạng đó trong biến CtrlBreak. Thủ tục SetCBreak(TRUE); kích hoạt việc cho phép gõ CTRL+Break để ngưng chương trình trong mọi tình huống.
  • #7 (Kí tự số 7) là mã ASCII làm xuất ra tiếng Beep của loa bên trong máy.
  • Khi bien (điều khiển vòng lặp) đạt giá trị 245 thì bị gán lại thành 252 nên không khi nào bien bằng 250 để Pascal chấm dứt vòng lặp. Ngay cả khi bien đã duyệt qua hết phạm vi của kiểu dữ liệu (tức giá trị 255) thì bien quay lai giá trị 0 … và mọi thứ lại tiếp tục …trừ khi gõ Ctrl - Break.

Lệnh Lặp Với Số Lần Lặp Không Xác Định

Dạng 1

Ý nghĩa: Vào lệnh sẽ kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện đúng thì thực thi công việc, sau đó quay lại kiểm tra điều kiện. Cứ tiếp tục như thế cho tới khi nào điều kiện sai thì kết thúc.

Ví dụ: Tính tiền gởi ngân hàng. Lãi suất hàng tháng là 1.7%, người đó gởi vào ngân hàng vốn ban đầu là 1000000 (1 triệu), cứ sau mỗi tháng tiền lãi được gộp vào vốn và trở thành vốn mới để tính cho tháng sau. Hỏi sau bao lâu người đó được 1 tỷ đồng?

var Ls, Vn, Mm, tam: real;

sothang, i: integer;

Begin

Writeln('CHUONG TINH TINH TIEN GOI NGAN HANG');

Ls := 1.7/100; {Lãi suất 1.7%}

Vn := 1000000; {Số vốn ban đầu - 1 triệu}

Mm := 1000000000; {Số tiền mong muốn - 1 tỷ}

sothang := 0;

tam := Vn;

While (tam<Mm) do

begin

tam := tam + Ls*tam;

sothang := sothang + 1;

end;

Writeln('So thang = ' ,sothang);

Writeln('Tien von cong lai la: ',tam:12:2);

readln;

End.

Dạng 2

Ý nghĩa: Vào lệnh sẽ thực thi công việc, sau đó kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện sai thì tiếp tục thực hiện công việc sau đó kiểm tra điều kiện. Cứ tiếp tục như thế cho tới khi nào điều kiện đúng thì kết thúc.

Ví dụ: Viết chương trình nhập vào bán kính, tính chu vi và diện tích của hình tròn. Sau khi in ra chu vi, diện tích thì hỏi người dùng có tiếp tục không? (C/K). Khi nào người dùng ấn phím ‘K’ thì thoát, ngược lại cho người dùng tiếp tục nhập vào bán kính khác và in ra chu vi và diện tích mới.

Uses Crt;

Var C, S, R: Real;

Traloi: Char;

Begin

Clrscr;

Repeat

Write(‘Nhập bán kính: ’); Readln(R);

C := 2 * R * PI; {Chu vi hình tròn}

S := PI * R * R; {Diện tích hình tròn}

Writeln(‘Chu vi: ‘ ,C:0:2);

Writeln(‘Diện tích: ‘ ,S:0:2);

Writeln;

Write(‘Tiếp tục (C/K)? ’); Readln(Traloi);

Until UpCase(Traloi) = ‘K’; {Lưu ý: ‘K’ in hoa}

End.

Sự khác nhau giữa WHILE … DO và REPEATE … UNTIL và FOR ..TO .. DO

Vòng lặp FOR là vòng lặp xác định trước số lần lặp. Trừ khi cần thiết, nói chung không nên can thiệp vào biến đếm vòng lặp.

Cả hai vòng lặp While và Repeat đều là vòng lặp không xác định trước số lần lặp. Cần phải có câu lệnh thay đổi giá trị biến điều khiển vòng lặp để có thể thoát ra khỏi vòng lặp.

Trong vòng lệnh WHILE … DO thì điều kiện sẽ được kiểm tra trước, nếu điều kiện đúng thì thực hiện công việc. Còn trong lệnh REPEAT … UNTIL thì ngược lại, công việc được làm trước rồi mới kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện đúng thì vòng lặp kết thúc. Như vậy đối với vòng lặp REPEAT bao giờ thân vòng lặp cũng được thực hiện ít nhất một lần, trong khi thân vòng lặp WHILE có thể không được thực hiện lần nào. Tuỳ những hoàn cảnh khác nhau mà ta lựa chọn loại vòng lặp cho thích hợp. Nếu dùng 2 lệnh này để giải cùng một bài toán, cùng một giải thuật như nhau thì điều kiện sau WHILE và điều kiện sau UNTIL là phủ định nhau.

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự