Nguyễn Thế Chinh

Nguyễn Thế Chinh
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ PHÂN TÍCH KINH TẾ CỦA NHỮNG TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG-PHẦN 2

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ PHÂN TÍCH KINH TẾ CỦA NHỮNG TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG-PHẦN 2

Giáo trình kinh tế và quản lý môi trường

Kinh tế và Quản lý môi trường trang bị cho sinh viên các ngành kinh tế và quản trị kinh doanh những kiến thức cơ bản về kinh ...

GIÁO TRÌNH KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Kinh tế và Quản lý môi trường trang bị cho sinh viên các ngành kinh tế và quản trị kinh doanh những kiến thức cơ bản về kinh ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics