Giáo trình

Tạp chí xã hội học số 2 năm 1999

Social Sciences

Bản sắc văn hóa Việt nhìn từ góc độ sắp xếp gia đình

Tác giả: Bùi Thế Cường

Tóm tắt

Nội dung ( mục lục)

  1. Giữa bản tính Đông Á và Đông Nam Á
  2. Hình thái sắp xếp gia đình: khác biệt vùng và tộc người
  3. Nhận xét

Tham khảo chi tiết ở đây

Tập tin đính kèm