Giáo trình

Tạp chí xã hội học số 2 năm 2005

Social Sciences

Các tổ chức xã hội ở Việt Nam

Tác giả: Bùi Thế Cường

Tóm tắt

Khu vực xã hội (dân sự) là nơi diễn ra những nỗ lực tập thể, phong trào xã hội, hoạt động của các tổ chức xã hội, các mạng lưới xã hội. Đây cũng là nơi diễn ra những hoạt động phi lợi nhuận, vận động và tác động chính sách, phúc lợi và từ thiện, v.v. Khu vực xã hội có thể nhằm vào những hoạt động kinh tế, giáo dục, y tế, phúc lợi, thể dục thể thao, ... Khu vực này là một thể tập hợp các nỗ lực tập thể, tổ chức, phong trào, nhóm, mạng lưới. Nó là một bộ phận hợp thành hệ thống xã hội nói chung. Chưa có số liệu thống kê đầy đủ, song ước tính hiện nay số lượng hiệp hội và tổ chức xã hội (đăng ký chính thức) ở Việt Nam lên đến hàng ngàn. Năm 2001, cuộc khảo sát COHH xây dựng được một danh sách hơn 700 tổ chức xã hội chính thức (có đăng ký) ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (COHH: "Tổ chức xã hội ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh". Xem: Bùi thế Cường và cộng sự, 2001. Wischermann và cộng sự, 2002). Thuật ngữ tổ chức xã hội (civic organization) chúng tôi tạm dùng ở đây để nói đến một tập hợp không đồng nhất (theo nghĩa rộng) những tổ chức xã hội không phải là Nhà nước, tự nguyện và không định hướng vào lợi nhuận. Người ta còn gọi chúng là tổ chức phi chính phủ (NGO), tổ chức phi lợi nhuận (NPO), v.v...

Nội dung

 1. Khái niệm “tổ chức xã hội”
 2. Sơ lược một cái nhìn toàn cầu và khu vực
 3. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam
 4. Kiểu xã hội và tổ chức xã hội
 5. Biến đổi xã hội, chính sách, và tổ chức xã hội mới
 6. Những phân loại tổ chức xã hội
  1. Phân loại của Nguyễn Khắc Mai
  2. Phân loại của M.Sidel
  3. Phân loại của Dự án COHH
  4. Phân loại của Thang Văn Phúc và cộng sự
  5. Phân loại của Lê Bạch Dương và cộng sự
  6. Phân loại của Bùi Thế Cường dựa trên 3 loại hình phong trào xã hội
  7. Phân loại dựa trên lĩnh vực hoạt động hoặc cơ quan chủ quản
 7. Một nghiên cứu trường hợp: Hội người cao tuổi
  1. Nhanh chóng tăng trưởng
  2. Cảm xúc thuộc về một nhóm
  3. Có một vị thế xã hội
  4. Bình đẳng và liên kết

Xem chi tiết tại đây

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự