Giáo trình

Tạp chí xã hội học số 3 năm 2005

Social Sciences

Loogic của sự toàn cầu hóa cơ bản

Tác giả: FranÇois Houtart

Tóm tắt

Theo cách nghĩ của chủ nghĩa tư bản về xã hội những hiện thực đó tồn tại song song với nhau hoặc cùng chuyển động trong một thế giới mà những quyền lợi giai cấp không còn tồn tại và những quá trình xã hội diễn tiến theo đường thẳng. Thị trường là một bàn tay vô hình. Nó khép các sự trao đôỉ vào luật cung cầu và kết quả là thị trường càng tự do bao nhiêu thì kinh tế sẽ phục vụ cho sự phát triển con người bấy nhiêu. Chỉ có một điều người ta quên, nhưng nó rất quan trọng, đó là vẫn còn tồn tại những quan hệ xã hội không công bằng trong thời đại ngày nay trên bình diện toàn thế giới. Trong bối cảnh ấy, thị trường tổng thể hay vương quốc của những quả đấm sẽ thải loại những người thất bại, đó cũng là chỗ của họ trong hệ thống sản xuất ( ngày nay là trên toàn thế giới) - điều thường quyết định số phận của họ. Hãy nghĩ tới những người thất nghiệp trong những xã hội công nghiệp, lượng dự trữ quân bị khổng lồ được tạo nên bởi tất cả những ai thuộc thế giới thứ III, những người luôn bị sa vào những bi kịch của sự sống còn. Các giai cấp xã hội hưởng lợi từ hệ thống cảm thấy thoải mái dễ chịu và trong lúc đó những giai cấp khác đôi khi bị đầu độc bởi lối suy lý rằng chúng kết thúc bằng niềm tin, cũng chính họ được thị trường chào đón mà không có lý do nào.

Nội dung

  1. Một điều hiển nhiên trên toàn thế giới
  2. Văn hóa và những quan hệ xã hội
  3. Vai trò của thị trường
  4. Những sự bóc lột đươc ngụy trang
  5. Một năng lực thích nghi rất lớn

Xem chi tiết tại đây

Tập tin đính kèm