Tài liệu

Các giải thuật hoán chuyển

Science and Technology

Kiến trúc của switch

Switch được cấu tạo gồm hai thành phần cơ bản là:

  • Bộ nhớ làm Vùng đệm tính toán và Bảng địa chỉ (BAT-Buffer anh Address Table).
  • Giàn hoán chuyển (Switching Fabric) để tạo nối kết chéo đồng thời giữa các cổng

Hình 4.4 – Cấu trúc bên trong của switch

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự