Tài liệu

Sóng nhỏ

Mathematics and Statistics

Một số khái niệm cơ bản, không gian -Lp(A),-C(A)

Không gian- C(A)

Không gian LP(A)

Không gian các hàm khả vi: Không gian Sobolev

Đa thức Taylor và bất đẳng thức đạo hàm

Phân hoạch đơn vị và đạo hàm suy rộng

Modul liên tục

Modul trơn

Không gian BV(A)

Không gian Lipschitz và không gian Holder

K- Phiếm hàm

Bất đẳng thức Bernstein

Bài tập

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự