Tài liệu

Xấp xỉ tốt nhất

Mathematics and Statistics

Xấp xỉ tốt nhất trong khụng gian định chuẩn.

Sự tồn tại của phẩn tử xấp xỉ tốt nhất

Tính duy nhất của xấp xỉ tốt nhất.

Tính liên tục của phần tử xấp xỉ

Xấp xỉ tốt nhất trong không gian Hilbert

Xấp xỉ phi tuyến trong không gian Hilbert

Xấp xỉ phi tuyến trong không gian Hilbert

Bài tập cuối chương

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự